FINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY

logo_urzad_pracy

FINANSOWANIE KURSU / SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH SPINLAB Z URZĘDU PRACY:

Spinlab Dj School dzięki wpisowi do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jest jednostką, w której mogą odbywać się zajęcia finansowane w trybie szkoleń indywidualnych z Urzędu Pracy.

Standardowo warunkiem uczestnictwa w kursie jest status bezrobotnego zarejestrowanego w Urzędzie Pracy oraz chęć podjęcia zatrudnienia po ukończeniu kursu lub założenie własnej działalności gospodarczej. Minimalny czas trwania zajęć teoretycznych i praktycznych to 50 godzin. Szczegółowe warunki opisane są poniżej (tekst pochodzi ze strony Urzędu Pracy miasta Warszawa).

Przeprowadziliśmy już kursy finansowane z UP i chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania (kontakt).

O dofinansowanie na kurs w Spinlab DJ School mogą starać się osoby z całej Polski. 

Wpis SPINLAB DJ SCHOOL do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – pobierz SPINLAB RIS.

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne:

– pobierz plik word WNIOSEK DOC

– pobierz PDF WNIOSEK PDF

Po więcej informacji oraz komplet druków odsyłamy na stronę Urzędu Pracy.

ZASADY KORZYSTANIA Z FINANSOWANIA SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH Z URZĘDU PRACY:

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645), zwana dalej „Ustawą”
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 781)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667)
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz. U. poz.631)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2014r. poz.1189)

Zasady ogólne:

 1. O sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może ubiegać się osoba:
  • bezrobotna lub
  • poszukująca pracy, tj. osoba:
   • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
   • zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
   • otrzymująca świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
   • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji bądź w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej,
   • będąca żołnierzem rezerwy,
   • pobierająca rentę szkoleniową,- pobierająca świadczenie szkoleniowe,
   • podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako domownik lub małżonek rolnika, jeśli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem, będąca cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6
  • lub
  • pracownik bądź osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym w wieku 45 lat i powyżej, zarejestrowana w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako poszukująca pracy
   zwane dalej osobami uprawnionymi.
 2. Sfinansowanie szkolenia zależne jest od ustalonego dla osoby profilu pomocy, który określa zastosowanie formy wsparcia w postaci szkolenia zawodowego.
  Szkolenie musi mieć na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:
 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
 • Osoba uprawniona odbywa rozmowę indywidualną z pracownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej , zwanym dalej CAZ, która jest podstawą do dalszego procedowania. W CAZ osoba uprawniona może otrzymać informację o rejestrze instytucji szkoleniowych, uzyskać poradę oraz skonsultować wybór szkolenia, które pozwoli odpowiednio ukierunkować i wskazać dalszą drogę postępowania.
 • Miasto st. Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy – może sfinansować osobie uprawnionej koszt szkoleniamaksymalnie do kwoty 6 000,00 zł., w danym roku kalendarzowym. W przypadku szkolenia droższego osoba uprawniona będzie zobowiązana we własnym zakresie dokonać na rzecz instytucji szkoleniowej uiszczenia pozostałej kwoty, tj. powstałej różnicy. Sposób, termin uiszczenia powstałej różnicy osoba uprawniona zobowiązana jest wskazać w składanym wniosku.
 • Koszty szkolenia nie zostaną sfinansowane, jeżeli szkolenie będzie podjęte bez skierowania ze strony Urzędu Pracy m. st. Warszawy.
 • Osoba może być skierowana na szkolenie po złożeniu oświadczenia o nieuczestniczeniu w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy w okresie ostatnich 3 lat lub o udziale w takim szkoleniu w okresie ostatnich 3 lat i wskazaniu urzędu pracy, który wydał skierowanie, jeżeli łączna kwota środków na koszty szkolenia tej osoby spełnia wymagania określone w art. 109a ust. 1 ustawy.
 • W przypadku podjęcia przez osobę uprawnioną zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w trakcie trwania szkolenia, uczestnik ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.
 • Bezrobotny/-a jest obowiązany/-a zawiadomić Urząd o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (bezrobotny/-a, który/-a nie poinformował/-a o powyższym, podlega karze grzywny nie niższej niż 500,00zł). W tym celu w terminie 7 dni od dnia podjęcia zatrudnienia , innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej należy przedłożyć w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy dokument potwierdzający podjęcie pracy lub działalności gospodarczej (np. kopia umowy o pracę lub kopia umowy zlecenie/dzieło – oryginał do wglądu, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub wydruk z CEiDG). Dokument należy dostarczyć do kancelarii Urzędu.
 • Szkolenie powinno odbywać się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.
 • Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące.
 • Wskazana instytucja szkoleniowa musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na jej siedzibę i powinna być uprawniona do prowadzenia danego rodzaju szkoleń. Informację, czy dana instytucja posiada ww. wpis można sprawdzić na stronie www.ris.praca.gov.pl.
 • Instytucja szkoleniowa zobowiązana jest ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia osobę skierowaną na szkolenie będącą osobą poszukującą pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645), jak również osobę bezrobotną, która na czas trwania szkolenia wnioskuje o wypłatę zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych).
 • W trakcie trwania szkolenia instytucja szkoleniowa powinna:
 • 1) prowadzić następującą dokumentację:
 • a) imienną listę obecności – wg wzoru przekazanego przez Urząd, którą należy dostarczyć zgodnie z umową do Urzędu Pracy m. st. Warszawy,
 • b) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych,
 • c) arkusz organizacji kształcenia na odległość, zawierający sposób kontaktowania się z konsultantem, terminy konsultacji, ćwiczeń wykonywanych pod nadzorem konsultanta oraz terminy, warunki i formy sprawdzania efektów kształcenia – w przypadku zajęć prowadzonych w formie kształcenia na odległość,
 • d) rejestr odbytych konsultacji i zrealizowanych ćwiczeń pod nadzorem konsultanta, w przypadku zajęć prowadzonych w formule kształcenia na odległość,
 • e) protokół i karty ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego, jeżeli zostały przeprowadzone,
 • f) rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,
 • 2) zapewnić uczestnikowi szkolenia niezbędne materiały dydaktyczne, przekazywane zgodnie z programem merytorycznym szkolenia i właściwe warunki lokalowe oraz techniczne do odbywania zajęć,
 • 3) informować Urząd Pracy m. st. Warszawy o wszelkich zmianach, problemach występujących podczas trwania szkolenia, w tym zmianie terminu szkolenia, zmianie liczby godzin, itp.
 • 4) wydać uczestnikowi kwestionariusz końcowej oceny szkolenia (po zakończonym szkoleniu), który zostanie
 • W uzasadnionych przypadkach skierowanie na szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konsekwencje odmowy, rezygnacji lub przerwania szkolenia.

 1. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia propozycji szkolenia lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu określenie zdolności do pracy lub udziału w szkoleniu, skutkuje pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej na okres: 120 dni w przypadku pierwszej odmowy/rezygnacji/przerwania szkolenia, 180 dni w przypadku drugiej odmowy/rezygnacji/przerwania szkolenia, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy/rezygnacji/przerwania szkolenia (art. 33 ust. 4, pkt. 3 ustawy).
 2. Przerwanie z własnej winy lub niepodjęcie szkolenia po skierowaniu przez Urząd skutkuje pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej/poszukującej pracy odpowiednio od dnia przerwania szkolenia albo od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany powyżej.
 3. Niestawienie się w terminie wyznaczonym przez Urząd i niepowiadomienie w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawienia zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 4 Ustawy skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego/poszukującego pracy, które następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na okres wskazany w pkt. 1, w zależności od liczby niestawiennictw.
 4. Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (zgodnie z art. 41 ust. 6 Ustawy).
 5. Koszty szkolenia podlegają zwrotowi w przypadku, gdy skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd Urzędu Pracy m.st. Warszawy przez osobę skierowaną na szkolenie osoba bezrobotna skierowana na szkolenie (zgodnie z art. 76 ust. 2 pkt. 4 Ustawy).

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s